Kwaliteitsbeleid


Beroepsgeheim

Voor alle medewerkers van de praktijk geldt dat zij een beroepsgeheim hebben.

Patiëntenregistratie

Uw huisarts houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens1 van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, in onze praktijk een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

Reglement

  • Behalve de huisarts die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere huisartsen in de praktijk, praktijkondersteuners huisartsen, doktersassistenten, eventuele stagiaires en Physician Assistant in opleiding.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende huisarts verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
  • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
  • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-by stand automatisch afgeschermd.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Privacyregelement 2015

Contact »

Huisartsenpraktijk de Kolk
Bornerbroeksestraat 38
7607 KH Almelo
Tel.:0546 - 673995
Fax: 0546 - 828527

Spoedgevallen

Heeft u een levensbedreigende situatie bel dan eerst 112.

Heeft u zeer dringend een arts nodig:

Bel het praktijknummer:
0546 - 673995 en toets 1.

Buiten kantooruren de Centrale Huisartsen Post: 088-5880588